تو تصمیم بگیر.

کمپاین های مخصوص واکسناسیون

شما به راحتی میتوانید از طریق لینک زیر یک وقت ملاقات برای واکسناسیون را در ساحه خود تنظیم کنید. (direct link to impftermin-bw.de). در پائین، شما کمپاینهای مخصوص واکسناسیون دیگری را خواهید دید که از آنطریق میتوانید بدون وقت گرفتن از قبل، واکسین شوید.


معلومات بدون تضمین، به معلومات ارائه شده ذریعه علاقه داری ها و معاینه خانه های طبی اشاره دارد.

واکسین
گزینه های دیگر
اقدام زمان شهر محل واکسین Detail-Link
Permanente Impfambulanz in der Corona Impfpraxis Innenstadt
برای اطفال an Omikron angepasst
05.12.2022
17:00 - 18:30 Uhr
72070
Tübingen
Corona Impfpraxis Tübingen Innenstadt BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfen ohne Termin in Ochsenhausen
برای اطفال an Omikron angepasst
05.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88416
Ochsenhausen
Ochsenhausen, städtischer Bauhof BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfaktion Rathaus Riedlingen
برای اطفال an Omikron angepasst
05.12.2022
9-12 Uhr
88499
Riedlingen
Rathaus Riedlingen - Sitzungssaal BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfaktion Rathaus Riedlingen
برای اطفال an Omikron angepasst
05.12.2022
9-12
88499
Impfaktion Rathaus Riedlingen
Rathaus Riedlingen - Sitzungssaal BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Permanente Impfambulanz in der Corona Impfpraxis Innenstadt
برای اطفال an Omikron angepasst
06.12.2022
17:00 - 18:30 Uhr
72070
Tübingen
Corona Impfpraxis Tübingen Innenstadt BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Permanente Impfambulanz (PIA) in Durchhausen
برای اطفال an Omikron angepasst
07.12.2022
14-19 Uhr
78591
Durchhausen
Mehrzweckraum BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Laupheim Wochenmarkt
برای اطفال an Omikron angepasst
08.12.2022
9-12
88471
Laupheim
Wochenmarkt Laupheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfen ohne Termin in Riedlingen
برای اطفال an Omikron angepasst
08.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88499
Riedlingen
DRK Riedlingen BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
09.12.2022
16:00 - 19:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfen ohne Termin in Balingen, Friedrichstr.67, altes Landratsamt
برای اطفال an Omikron angepasst
10.12.2022
9-13 Uhr
72336
Balingen
Altes Landratsamt Balingen Friedrichstraße 67 / Eingang Schloßstraße BioNTech, Moderna, Novavax
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
11.12.2022
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Permanente Impfambulanz (PIA) in Wellendingen
برای اطفال an Omikron angepasst
14.12.2022
10-16 Uhr
78669
Wellendingen
Neuwieshalle BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
16.12.2022
16:00 - 19:00 Uhr
75031
75031
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfen ohne Termin in Schemmerhofen
برای اطفال an Omikron angepasst
16.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88433
Schemmerhofen
DRK Schemmerhofen BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfen ohne Termin in Erolzheim
برای اطفال an Omikron angepasst
16.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88453
Erolzheim
DRK Erolzheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfen ohne Termin in Balingen, Friedrichstr.67, altes Landratsamt
برای اطفال an Omikron angepasst
17.12.2022
9-13 Uhr
72336
Balingen
Altes Landratsamt Balingen Friedrichstraße 67 / Eingang Schloßstraße BioNTech, Moderna, Novavax
Impfen ohne Termin in Laupheim
برای اطفال an Omikron angepasst
17.12.2022
10 Uhr bis 12 Uhr
88471
Laupheim
DRK Haus Laupheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Laupheim Wochenmarkt
برای اطفال an Omikron angepasst
17.12.2022
9-12 Uhr
88471
Laupheim
Wochenmarkt Laupheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
18.12.2022
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfen ohne Termin in Ochsenhausen
برای اطفال an Omikron angepasst
19.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88416
Ochsenhausen
Ochsenhausen, städtischer Bauhof BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfaktion Rathaus Riedlingen
برای اطفال an Omikron angepasst
19.12.2022
9.00-12.00 Uhr
88499
Riedlingen
Rathaus Riedlingen - Sitzungssaal BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfen ohne Termin in Riedlingen
برای اطفال an Omikron angepasst
22.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88499
Riedlingen
DRK Riedlingen BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
23.12.2022
16:00 - 18:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen - Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
30.12.2022
16:00 - 18:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
06.01.2023
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
08.01.2023
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfaktion BA4-5
an Omikron angepasst
17.01.2023
10:00-12:00 14:30-17:30
70469
Stuttgart/Feuerbach
Augenzentrum Feuerbach BioNTech

برای سازمان دهندگان کمپاینهای مخصوص واکسناسیون

معلومات مهم

قبلا واکسینه شده اید - شما هم؟

رسانه های خارجی

محتوای پلتفرم های ویدئویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. چنانچه اکنون ادامه دهید، همه رسانه های خارجی پذیرفته می شوند و دسترسی به این محتوا دیگر ضرورتی به رضایت دستکی ندارد.

کوکی ها را از رسانه های خارجی بپذیرید

Testimonial Cover