تو تصمیم بگیر.

کمپاین های مخصوص واکسناسیون

شما به راحتی میتوانید از طریق لینک زیر یک وقت ملاقات برای واکسناسیون را در ساحه خود تنظیم کنید. (direct link to impftermin-bw.de). در پائین، شما کمپاینهای مخصوص واکسناسیون دیگری را خواهید دید که از آنطریق میتوانید بدون وقت گرفتن از قبل، واکسین شوید.


معلومات بدون تضمین، به معلومات ارائه شده ذریعه علاقه داری ها و معاینه خانه های طبی اشاره دارد.

واکسین
گزینه های دیگر
اقدام زمان شهر محل واکسین Detail-Link
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
26.03.2023
11-13 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
02.04.2023
11-13 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
برای اطفال an Omikron angepasst
07.04.2023
11-15 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna

برای سازمان دهندگان کمپاینهای مخصوص واکسناسیون

معلومات مهم

قبلا واکسینه شده اید - شما هم؟

رسانه های خارجی

محتوای پلتفرم های ویدئویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. چنانچه اکنون ادامه دهید، همه رسانه های خارجی پذیرفته می شوند و دسترسی به این محتوا دیگر ضرورتی به رضایت دستکی ندارد.

کوکی ها را از رسانه های خارجی بپذیرید

Testimonial Cover