دانلودها

واکسین بزنید!

شما هم می​خواهید گوش به زنگ باشید و موردی برای تطبیق واکسین باشید؟ افزون بر تولید کننده پوستر و شریک کردن عکس​ها برای رسانه ​های اجتماعی، نکات مفید و مدیول های متنی برای ارتباطات مرتبط با تطبیق واکسین خود را در اینجا پیدا خواهید کرد.

اگر در مورد استفاده از مواد سؤالی دارید، لطفا با مرکز خدمات ما به تماس شوید. معلومات تماس را می توان در سند نکاتی برای ترویج کمپاین های تطبیق واکسین یافت.

تسهیلات مراقبت

معلوماتی برای ساکنین و فامیل های ایشان (آنهای که به چندن زبان صحبت می کنند) PDF
معلومات برای کارمندان (آنان که به چندین زبان صحبت می کنند) PDF

ترویج کمپاین های تطبیق واکسین

تولید کننده پوستر

با Plakat-Generator ما می توانید پلاکاردهای جداگانه ای برای کمپاین تطبیق واکسین خود ایجاد کنید. برای این پروسس هیچ ثبت نام و برنامه ای مورد نیاز نیست. شما می توانید به سرعت و به راحتی یک PDF با کیفیت بالا برای چاپ یا یک JPG برای اشتراک گذاری در کانال های دیجیتال ایجاد کنید.