تطبیق واکسین برای اطفال
5 تا 11 سال

حتی اگر اکثر اطفالبدون علائم شدید از مریضی کوروناجان سالم به در ببرند، برخی از آنها شدیدتر تحت تأثیر ملاقات می گیرند یا باید از عوارض طولانی مدت رنج ببرند. متداول ترین پرسش ها و پاسخ های مطرح شده در مورد تطبیق واکسین کورونابرای اطفالرا در این صفحه گردآوری کرده ایم.

Aufzeichnung der digitalen Informationsveranstaltung

Die digitale Informations­veranstaltung zur Corona-Schutzimpfung für Kinder fand am 21. September 2022 statt. Für das Video sind Untertitel verfügbar.

Kinder stellen Fragen zur Corona-Schutzimpfung

پرسش و پاسخ در مورد تطبیق واکسین کورونابرای اطفال 5 تا 11 سال

اجرا: 20.09.2022

خطرات عفونت در کودکان

تطبیق واکسین - توصیه ها، عوارض جانبی، ایمنی واکسین

سوالات کاربردی