تاسو فیصلہ اوکړئ.

د واکسیناسیون ځانګړی کمپاینونه

تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دلته په خپله سیمه کې د واکسین کولو وخت وټاکئ (مستقیم لینک impftermin-bw.deته). لاندې به تاسو د واکسیناسیون اضافي ځانګړي کمپاینونه چېرې چې له وړاندې څخه ملاقات وخت اخیستلو پرته واکسین کېدلی شئ موندلی شئ.


راټول شویې ارقام له تضمین پرته هغو اړونده معلوماتواو اقداماتو ته اشاره کوي چې تضمیني نه دي.

واکسین
نور انتخابونه
عمل څه وخت ښار مرکز واکسین Detail-Link
Permanente Impfambulanz in der Corona Impfpraxis Innenstadt
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
05.12.2022
17:00 - 18:30 Uhr
72070
Tübingen
Corona Impfpraxis Tübingen Innenstadt BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfen ohne Termin in Ochsenhausen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
05.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88416
Ochsenhausen
Ochsenhausen, städtischer Bauhof BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfaktion Rathaus Riedlingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
05.12.2022
9-12 Uhr
88499
Riedlingen
Rathaus Riedlingen - Sitzungssaal BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfaktion Rathaus Riedlingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
05.12.2022
9-12
88499
Impfaktion Rathaus Riedlingen
Rathaus Riedlingen - Sitzungssaal BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Permanente Impfambulanz in der Corona Impfpraxis Innenstadt
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
06.12.2022
17:00 - 18:30 Uhr
72070
Tübingen
Corona Impfpraxis Tübingen Innenstadt BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Permanente Impfambulanz (PIA) in Durchhausen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
07.12.2022
14-19 Uhr
78591
Durchhausen
Mehrzweckraum BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Laupheim Wochenmarkt
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
08.12.2022
9-12
88471
Laupheim
Wochenmarkt Laupheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfen ohne Termin in Riedlingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
08.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88499
Riedlingen
DRK Riedlingen BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
09.12.2022
16:00 - 19:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfen ohne Termin in Balingen, Friedrichstr.67, altes Landratsamt
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
10.12.2022
9-13 Uhr
72336
Balingen
Altes Landratsamt Balingen Friedrichstraße 67 / Eingang Schloßstraße BioNTech, Moderna, Novavax
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
11.12.2022
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Permanente Impfambulanz (PIA) in Wellendingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
14.12.2022
10-16 Uhr
78669
Wellendingen
Neuwieshalle BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
16.12.2022
16:00 - 19:00 Uhr
75031
75031
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfen ohne Termin in Schemmerhofen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
16.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88433
Schemmerhofen
DRK Schemmerhofen BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfen ohne Termin in Erolzheim
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
16.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88453
Erolzheim
DRK Erolzheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfen ohne Termin in Balingen, Friedrichstr.67, altes Landratsamt
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
17.12.2022
9-13 Uhr
72336
Balingen
Altes Landratsamt Balingen Friedrichstraße 67 / Eingang Schloßstraße BioNTech, Moderna, Novavax
Impfen ohne Termin in Laupheim
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
17.12.2022
10 Uhr bis 12 Uhr
88471
Laupheim
DRK Haus Laupheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Laupheim Wochenmarkt
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
17.12.2022
9-12 Uhr
88471
Laupheim
Wochenmarkt Laupheim BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
18.12.2022
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfen ohne Termin in Ochsenhausen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
19.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88416
Ochsenhausen
Ochsenhausen, städtischer Bauhof BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfaktion Rathaus Riedlingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
19.12.2022
9.00-12.00 Uhr
88499
Riedlingen
Rathaus Riedlingen - Sitzungssaal BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson
Impfen ohne Termin in Riedlingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
22.12.2022
17 Uhr bis 19 Uhr
88499
Riedlingen
DRK Riedlingen BioNTech, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
23.12.2022
16:00 - 18:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen - Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
30.12.2022
16:00 - 18:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
06.01.2023
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
08.01.2023
11:00 - 14:00 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfaktion BA4-5
an Omikron angepasst
17.01.2023
10:00-12:00 14:30-17:30
70469
Stuttgart/Feuerbach
Augenzentrum Feuerbach BioNTech

د واکسیناسیون ځانګړو کمپاینونو تنظیموونکو لپاره

مهم معلومات

آیا مخکې مو واکسین کړي؟

بهرنۍ رسنۍ

د ویدیویي او رسنیزو زمینو محتوا په فرضي ډول مصدوده شوې ده. که چېرې اوس دوام ورکړئ، ټولې بهرنۍ رسنۍ تائیدېږي او دغې محتوا ته د لاسرسي لپاره نور موافقې یا رضایت ته اړتیا نشته.

د بهرنیو رسنیو شرائط تائید کړئ

Testimonial Cover