تاسو فیصلہ اوکړئ.

د واکسیناسیون ځانګړی کمپاینونه

تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دلته په خپله سیمه کې د واکسین کولو وخت وټاکئ (مستقیم لینک impftermin-bw.deته). لاندې به تاسو د واکسیناسیون اضافي ځانګړي کمپاینونه چېرې چې له وړاندې څخه ملاقات وخت اخیستلو پرته واکسین کېدلی شئ موندلی شئ.


راټول شویې ارقام له تضمین پرته هغو اړونده معلوماتواو اقداماتو ته اشاره کوي چې تضمیني نه دي.

واکسین
نور انتخابونه
عمل څه وخت ښار مرکز واکسین Detail-Link
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
26.03.2023
11-13 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
02.04.2023
11-13 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna, Valneva
Impfteam Eppingen - Impfen ohne Termin - Stadthalle Eppingen
د ماشومانو لپاره an Omikron angepasst
07.04.2023
11-15 Uhr
75031
Eppingen
Stadthalle Eppingen – Konferenzraum BioNTech, Moderna

د واکسیناسیون ځانګړو کمپاینونو تنظیموونکو لپاره

مهم معلومات

آیا مخکې مو واکسین کړي؟

بهرنۍ رسنۍ

د ویدیویي او رسنیزو زمینو محتوا په فرضي ډول مصدوده شوې ده. که چېرې اوس دوام ورکړئ، ټولې بهرنۍ رسنۍ تائیدېږي او دغې محتوا ته د لاسرسي لپاره نور موافقې یا رضایت ته اړتیا نشته.

د بهرنیو رسنیو شرائط تائید کړئ

Testimonial Cover