د تقویتي واکسینو تطبیق

د تقویتي دوز واکسینو د تطبیق په اړه پوښتنې او ځوابونه

په لاندې نېټه پوښتنه مطرح کېده: 26.08.2022

د تقویتي دوز واکسینو په اړه معلومات

د واکسینو د تطبیق په اړه وړاندیزونه او د ملاقاتونو لپاره پلان جوړونه