د تقویتي واکسینو تطبیق

د تقویتي دوز واکسینو د تطبیق په اړه پوښتنې او ځوابونه

په لاندې نېټه پوښتنه مطرح کېده: 16.03.2022

د تقویتي دوز واکسینو په اړه معلومات

د واکسینو د تطبیق په اړه وړاندیزونه او د ملاقاتونو لپاره پلان جوړونه

collapse Vax-O-Mat
Webspecial Banner Bild
Which vaccination type are you? Find out with Prof. Eckart von Hirschhausen and Dr. Natalie Grams-Nobmann!