د ادارې اړوند اجباري واکسینو تطبیقول

Bundestag د سھولتونو پورې اړونده واکسینو د تطبیق اړتیاو په اړه پریکړه کړی دہ. د مارچ تر 15، 2022 پورې، د کلینیکونو، نرسنګ کورونو او ورته تاسیساتو کارمندان باید دا ثبوت وړاندې کړي چې دوی واکسین شوي یا روغ شوي دي. موخه دا ده چې د زړو او پخوانیو ناروغانو په ښه توګه د کورونا ویروس له اخته کیدو څخه ساتنه وکړي.

د دیجتلي معلوماتو د پېښو ثبت

ثبتول د ادارې اړوند اجباري واکسینو تطبیقول د فبروري 24 نیټہ، 2022 کال

د ټولنیزو چارو، روغتیا او ادغام لپاره د باډن-ورټمبرګ وزارت متخصصین، پروفیسور ډاکټر اووی لاهل (د دفتر رییس)، ډاکټر توبیاس شنایډر (د ټولنیزو چارو رییس)، ډاکټر تیلو واکر (د روغتیا ریاست مشر) ، د ټولنیزې بیمې د څانګې مشره کریسټین انجیل هارټ)، ډاکټر جوچین ویهرل (د ایالت د روغتیا ریاست څانګه)، ډاکټر سیمون هاکل هافنر (د څانګې مشر) او ډاکټر لیزا موس (د ایالت د روغتیا ریاست څانګه)

په پورې د اړوند اجباري واکسینو د تطبیق په اړه پوښتنې او ځوابونه

په لاندې نېټه پوښتنه مطرح کېده: 16.03.2022

په مرکز پورې د اړونده واکسینو د تطبیق مکلفیت د کارمندانو لپاره څه معنی لري؟

د تسهیلاتو ځانګړي واکسین د مرکزونو لپاره څخه اهمیت لري؟

مرکز پورې د اړوند واکسینو د طبیق اړتیا څنګه پلي کیږي؟