د حمل لرونکو ښځو، تي ورکوونکو ښځو او هغه اشخاصو لپاره د واکسینو تطبیق چې غواړي ماشومان وزېږوي.

د واکسینو د تطبیق دائمي کمېټه (STIKO) د درۍ میاشتو حمل لرونکو ښځو او تي ورکوونکو ښځو لپاه د mRNA واکسینو د دوه خوراکونو وړاندېز کوي. سربېره پردې، STIKO په روښانه توګه د هغو اشخاصو لپاره د کووېډ-19 ناروغۍ ضد واکسینو د تطبیق سپارښتنه کوي چې کولی شي زاد او ولد وکړي او تر اوسه واکسین شوي نه دي، پداسې ډول چې حتی له حاملہ کیدلو نہ مخکې د دغې ناروغۍ پروړاندې غوره حفاظت شتون لري.

د دیجتلي معلوماتو د پېښې ثبت

ثبتول د مېندواره ښځو، تي ورکوونکو ښځو او هغه اشخاصو لپاره د کورونا واکسینو تطبیق چې غواړي ماشومان وزېږوي. د 2021 کال دسامبر میاشتې له 7 نیټی راهیسې

ویناوال: روغتیایي ډاکټر فلېز مارکفلد-ارول (د فرایبورګ څېړنیز زېږنتون، د ښځو او زېږون کلینیک)، روغتیایي ډاکټر ښاغلی استفاني پادبرګ (په برلن کې د Charité - Universitätsmedizin سلولونو د زهر شناسۍ له څانګې)، کاتیا شنل(د ټولنیزو، روغتیایي او بادن-وورتمبرګ د ادغام چارو وزارت) او لهMother Hood e.V وکاترینا دزري).

د حمل لرونکو میرمنو، او شودہ ورکوونکو ښځو او هغو اشخاصو لپاره د واکسینو د تطبیق په اړه پوښتنې او ځوابونه چې غواړي ماشومان پیدا کړي.

وضعیت 16.03.2022

عمومي معلومات

د حمل لرونکو میرمنو لپاره معلومات

د تي ورکوونکو مېرمنو لپاره معلومات

د هغو اشخاصو لپاره معلومات چې غواړي ماشومان پیدا کړي